Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán

03/09/2015

Tìm hiểu chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, về công việc khai báo thuế để có thể trở thành chuyên viên kế toán trong doanh nghiệp. Các nhà quản lý doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, các nhà đầu tư cần hiểu rõ kế toán và thuế để điều hành, quản lý công việc.

DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN
 
        Tài Khoản Loại 1:    TÀI SẢN NGẮN HẠN
        Tài Khoản Loại 2:    TÀI SẢN DÀI HẠN
        Tài Khoản Loại 3:    NỢ PHẢI TRẢ
        Tài Khoản Loại 4:    VỐN CHỦ SỞ HỮU
        Tài Khoản Loại 5:    DOANH THU
        Tài Khoản Loại 6:    CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
        Tài Khoản Loại 7:    THU NHẬP KHÁC
        Tài Khoản Loại 8:    CHI PHÍ KHÁC
        Tài Khoản Loại 9:    XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
        Tài Khoản Loại 0:    TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
Hỗ trợ trực tuyến