Dịch vụ quyết toán thuế và hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp

05/01/2015

Quyết toán thuế để xác định chính xác nghĩa vụ về thuế của Doanh nghiệp đối với nhà nước. Hàng năm, cơ quan thuế sẽ tiến hành công tác thanh tra kiểm tra về thuế của Doanh nghiệp. Để Doanh nghiệp nắm vững và an tâm hơn về tình hình thuế của mình, A&M sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp khách hàng thông qua dịch vụ quyết toán thuế và hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp.

A&M sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp khách hàng thông qua các công việc:

-   Tiếp nhận hồ sơ: Hoá đơn, chứng từ, sổ kế toán hiện có của Doanh nghiệp.

-   Rà soát tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn chứng từ được cung cấp.

-   Tìm hiểu quy trình hoạt động của Doanh nghiệp để có những giải trình phù hợp khi cơ quan thuế yêu cầu.

-   Báo cáo xác định những vấn đề sai sót tồn đọng trong hoá đơn chứng từ, sổ kế toán Doanh nghiệp và cách xử lý.

-   Ước lượng các phát sinh khi quyết toán thuế.

-   Điều chỉnh các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế trước khi nhận quyết định quyết toán thuế

-   Đại diện Doanh Nghiệp giải trình, thuyết minh số liệu quyết toán thuế với cơ quan thuế:

-   Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản

-   Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh tháng/ quý/ năm

-   Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp - gián tiếp)

-   Lập báo cáo tài chính cuối năm - Quyết toán thuế TNDN
 
Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng vào kỳ kế toán của năm tiếp theo hoặc cộng vào kỳ kế toán của năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm sau cùng phải ngắn hơn 15 tháng.
 
Hỗ trợ trực tuyến