Chi phí khuyến mãi phải đáp ứng yêu cầu gì mới được xem là chi phí được trừ?

22/12/2014

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có thực hiện chương trình khuyến mại, phải thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Chi phí khuyến mại đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại khoản 1 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ (và thuộc khoản chi bị khống chế quy định tại Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).
:
Hỗ trợ trực tuyến