Điều kiện và thủ tục để chi nhánh khác tỉnh, hạch toán phụ thuộc chuyển số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết cho công ty chính (khác cục thuế quản lý). Chi nhánh đã xác nhận không nợ thuế để giải thể chi nhánh của chi cục thuế quản lý. Chi nhánh có cần làm văn bản đề nghị của chi cục thuế quản lý chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ về chi cục thuế quản lý công ty chính không?

22/12/2014

Trả lời:

Khi công ty có quyết định giải thể chi nhánh thì chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm ngày), kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động chi nhánh phải nộp hồ sơ quyết toán thuế, nếu chi nhánh có số thuế GTGT còn được khấu trừ thì phải lập thủ tục hoàn thuế theo quy định tại khoản 5 điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013. 

 
:
Hỗ trợ trực tuyến