Công ty tôi nộp trễ hạn nhiều loại hồ sơ khai thuế của cùng một sắc thuế, theo TT 166 thì tại cùng 1 thời điểm, nộp trễ nhiều loại tờ khai của cùng một sắc thuế thì chỉ phạt 1 lần với tình tiết tăng nặng,"1 thời điểm" ở đây là thời điểm nộp trễ hạn hay thời điểm bị lập biên bản vi phạm?

22/12/2014

Trả lời:

Thông tư số 166/2013/TT-BTC về xử phạt vi hành chính về thuế có quy định: "Trường hợp, cùng thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kì tính thuế nhưng cùng một sắc thuế... chỉ bị xử phạt về một hành vi thủ tục về thuế với tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần... " là thời điểm người nộp thuế nộp trễ hạn nhiều hồ sơ khai thuế, không phải là thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về thuế.

 
:
Hỗ trợ trực tuyến