Nhân viên đi công tác nước ngoài thanh toán chi phí ăn ở bằng thẻ tín dụng của cá nhân (chi phí trên 20 triệu đồng có hóa đơn đặc thù của nước ngoài mang tên cá nhân công tác). Khi về công ty thanh toán lại cho cá nhân bằng tiền mặt thì có được xem là hợp lệ để tính vào chi phí được trừ?

22/12/2014

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 15/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN, trường hợp công ty có nhân viên đi công tác nước ngoài, cá nhân thanh toán chi phí ăn ở bằng thẻ tín dụng của cá nhân (chi phí trên 20 triệu đồng tất cả có hóa đơn đặc thù của nước ngoài mang tên cá nhân công tác).
Khi về công ty thanh toán lại cho cá nhân bằng tiền mặt thì khoản chi phí này không tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
:
Hỗ trợ trực tuyến