Theo Thông tư số 151/2014/TT- BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11 năm 2014 DN mới thành lập thì khai thuế GTGT theo quý. Công ty tôi thành lập tháng 9-2014 đã khai thuế GTGT theo tháng. Vậy kỳ thuế tháng 10-2014 công ty tôi khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

22/12/2014

Trả lời:  

Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế. Trường hợp công ty thành lập tháng 9-2014 đã kê khai thuế GTGT theo tháng thì kể từ ngày 1-10-2014 công ty thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. 
Công ty căn cứ vào doanh thu năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện kê khai theo tháng hay theo quý.


 
:
Hỗ trợ trực tuyến