Công văn 5878/TCT-CS về việc thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng

14/01/2015
Doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 có hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch hoặc doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 thì từ ngày 01/10/2014 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Về đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT khai theo quý hoặc tháng của doanh nghiệp của Cục Thuế TP Hà Nội, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

- Tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định đối tượng khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Về thời kỳ khai theo quý: Việc thực hiện khai thuế theo quý hay tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016

- Tại Khoản 3 Điều 83 Luật số 17/2008/QH12 quy định: trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

- Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp DN thành lập trong năm 2013 có hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng... hoặc DN mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 thì từ ngày 01/10/2014 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Hướng dẫn tại công văn 5878/TCT-CS ngày 27/12/2014 của Tổng cục Thuế.
Hỗ trợ trực tuyến